Chia sẻ hay

Phân biệt “Option” và “Choice”

Phân Biệt “option” Và “choice” 5fc89fd1685ca.png
Phân biệt option và choice

Phân biệt option và choice – option là lựa chọn, choice là sự lựa chọn của bạn. Bài này sẽ giải thích về sự khác biệt này cùng các ví dụ minh họa cụ thể cho bạn dễ hiểu và sử dụng.

1)Định nghĩa:

*OPTION : something that you can choose to do; the freedom to choose. 
(Việc gì , điều gì đó mà bạn có thể chọn )

*CHOICE : an act of choosing between two or more people or things. 
( hành động diễn tả việc bạn chọn giữa 2 hay nhiều người hay vật.)

*Nói cách khác, OPTION là thứ để bạn chọn và CHOICE là lựa chọn của bạn ( your decision ).Vì vậy OPTION có trước CHOICE.

OPTION = thing to choose.
CHOICE = your decision.

2)Một số ví dụ về OPTION và CHOICE :

1)
(A)
/
(B) (C)

Bạn bắt đầu từ (A) vì vậy có 2 lựa chọn(OPTIONs) từ (A) đến (B) hoặc (C).Đi đến (B) hay (C) là lựa chọn(CHOICE) của bạn.

2)
You win a competition, you can choose a prize from this list 
OPTION A – RED CAR 
OPTION B – BLUE CAR 
OPTION C – BLACK CAR 
OPTION D – WHITE CAR

My choice is option A – a red car

Leinadst | Takisinews.com